Aandacht voor ...

Suivez-nous sur linkedin

CAREN - Cour d'arbitrage de l'Europe du Nord : Présentation | ...

Vervolg ...

Contact

CAREN info

Aanpassingen van het regime van de arbitrale clausule

Het recht van de franse arbritrage heeft zich op internationaal vlak doorgezet omwille van haar originaliteit: erkenning van de autonomie van de arbitrale clausule ten overstaan van de rest van het contract en bevestiging van het principe “ bevoegdheid – bevoegdheid “ waardoor enkel de arbiter bevoegd is om te oordelen over zijn eigen bevoegdheid ( CPC art 1466)

 

Nochtans is het na 30 jaar praktijk noodzakelijk gebleken om hervormingen door te voeren om enerzijds een aantal verwezenlijkingen van de rechtspraak te bevestigen en anderzijds een aantal toevoegingen te doen om de efficiëntie te verhogen o.a. door verwerking van een aantal bepalingen uit het buitenlands recht die hun nut hebben bewezen. Dat is wat het Decreet 2011-48 van 13 januari 2011tot stand brengt ( JO 14/01/2011) . Daarbij werden een aantal regels versoepeld mbt de arbitrale overeenkomst en de betekening van arbitrale beslissingen. In dit verband stroomlijnt de wet het juridisch statuut van de arbritrale clausule en de arbitrale overeenkomst door ze in te voegen in een enkele definitie.( nu de arbitrale overeenkomst genaamd) CPC art 1442. De wet bevestigt de autonomie van de arbitrale overeenkomst ten overstaan van de overeenkomst waarin ze is opgenomen. Daarbij werd rekening gehouden met de rechtspraak die stelt dat de arbitrale overeenkomst niet wordt aangetast door de onwerkbaarheid van het contract, bij vb. de afwezigheid van overeenkomst door een wilsgebrek, zijn onvolledigheid, de ontbinding of de verbreking.


Mbt de erkenning van arbitrale beslissingen , bepaalt het decreet van 13/01/2011 de bevoegdheidsregels van de rechter belast met exequatur. De Tribunal de Grande Instance van het rechtsgebied waarin de arbitrale beslissing werd gewezen wordt  bevoegd verklaard. Als de arbitrale beslissing in het buitenland werd gewezen wordt de Tribunal de Grande Instance in Parijs bevoegd verklaard ( CPC art 1516)

 

Tot slot stelt het decreet van 13/01/2011 de rechtsmacht van het arbitraal college vast,; o.a. door haar toe te laten zich uit te spreken over voorlopige en bewarende maatregelen ten aanzien van de partijen, met uitsluiting nochtans van bewarende beslagen en zekerheden. Het decreet bevestigt de functie van de Franse rechter als ondersteunende rechter van de arbitrale procedure. Tot slot worden de regels mbt de rechtsmiddelen in arbitrage verduidelijkt ern verbeterd. Het merendeel van deze bepalingen wordt van kracht op 01/05/2011.

Bron: D. n° 2011-48, 13/01/2011: JO 14/01/2011, p. 777